W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

MCI Capital – sytuacja finansowa spółki

MCI Capital ASI to spółka inwestycyjna, kierowana przez Tomasza Czechowicza (jednocześnie jej główny udziałowiec). Spółka od 2001 roku notowana jest na GPW w Warszawie, jej obecna kapitalizacja to blisko 1 mld zł. Audytorem spółki jest Ernst&Young, sprawozdanie finansowe MCI za 2020 rok otrzymało opinię „bez zastrzeżeń”.

MCI Capital – podstawowe informacje

W skrócie, MCI, za pośrednictwem funduszy, inwestuje w spółki, w których widzi szansę na dynamiczny rozwój poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań (digitalizacja, e-commerce) lub zagraniczną ekspansję (w tym przejęcia). Po upływie kilku lat i przeskalowaniu firmy, MCI wychodzi z inwestycji.

W sferze zainteresowania MCI znajdują się lokalni liderzy gospodarki cyfrowej z regionu CEE z szansą na transgraniczną ekspansję (strategia digital buy & build). MCI Capital koncentruje się na spółkach z digitalizacją u podstaw swoich modeli biznesowych. Główne sektory zainteresowania to: Konsumpcja/Handel Detaliczny, Usługi Finansowe, TMT (technologia, media, telekomunikacja), Ochrona zdrowia oraz Transport i Logistyka. Główna koncentracja geograficzna: Polska oraz inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej z obszaru UE.

Głównym aktywem spółki są certyfikaty inwestycyjne w 2 funduszach inwestycyjnych zamkniętych: MCI.EuroVentures 1.0 (MCI.EV, spółka posiada blisko 99,5% certyfikatów tego funduszu) oraz MCI.TechVentures 1.0 (MCI.TV, spółka posiada niecałe 49% certyfikatów tego funduszu). Fundusze te działają „pod szyldem” MCI.PrivateVentures (MCI.PV).

Wartość aktywów spółki na 30.09.2021 roku wynosiła blisko 2,1 miliarda złotych, z czego 97% stanowiły certyfikaty inwestycyjne funduszy, w tym kluczowy MCI.EV stanowi 76% aktywów MCI. Aktywa netto MCI (po odjęciu zobowiązań) na 30.09.2021 roku wynosiły 1,84 mld zł, zatem zadłużenie pozostaje relatywnie niewielkie w stosunku do aktywów.

Wybrane spółki znajdujące się obecnie w portfolio funduszy MCI:

W funduszu MCI.EV dużą wartość stanowi spółka IAI (platforma IdoSell): 478 mln zł na 30.06.2021 roku, natomiast w MCI.TV są to spółki morele.net (302 mln zł na 30.06.2021 roku), Gett (102 mln zł) czy Answear (115 mln zł).

Warto również dodać, że obydwa fundusze ze względu na ostatnie wyjścia z inwestycji dysponują wysoką płynnością. Dla przykładu, na dzień 30.09.2021 roku w MCI.EV zgromadzone było ok. 427 mln zł płynności.

Warto również zauważyć, że fundusz MCI.TV będzie podlegał likwidacji od września 2024 roku i obecnie nie dokonuje on nowych inwestycji, a skupia się na wyjściach z inwestycji i wypłaty środków posiadaczom certyfikatów inwestycyjnych. Z tego tytułu w lipcu 2021 roku po pierwszym automatycznym umorzeniu certyfikatów, MCI otrzymało wpływ 29 mln zł (po wyjściu z inwestycji w Pigu).

W 2021 roku fundusze MCI dokonały wyjść z inwestycji, które wygenerowały ponad 260 mln zł wpływów, a rok wcześniej wyjścia z inwestycji przyniosły ponad 906 mln wpływów. Co ważne, wyjścia z inwestycji zazwyczaj potwierdzają (a nawet przewyższają) wartość wycen spółek w aktywach funduszy MCI.

Wysoka płynność funduszy może zastanawiać w kontekście potrzeb emisji obligacji, ale MCI Capital planuje kolejne inwestycje w nowe podmioty, celem grupy jest realizacja 1-3 inwestycji rocznie o wartości przekraczającej 100 mln zł (każda). Spółka chciałaby dokonać 500mln EUR nowych inwestycji w latach 2021-2025. Zatem wolne środki w przypadku znalezienia interesujących celów inwestycyjnych mogą się szybko wyczerpać.

Podsumowując, mamy do czynienia z firmą od ponad 20 lat z sukcesem inwestującą w spółki dające szanse na ponadprzeciętny wzrost dzięki wykorzystaniu nowych technologii lub efektów synergii. MCI zazwyczaj z sukcesem wychodzi z realizowanych inwestycji, realizując (szczególnie w kluczowym funduszu MCI.EV) przyzwoite stopy zwrotu. Po serii wyjść z inwestycji spółka szykuje się do kolejnych zakupów, dlatego też zabezpiecza finansowanie.

MCI Capital – analiza finansowa

Tytułem wstępu:

Prawie całe swoje aktywa MCI ma ulokowane w certyfikatach funduszy MCI.EV i MCI.TV, stąd bilansowo sytuacja spółki wygląda „dziwnie” – teoretycznie ma słabą płynność. Faktycznie natomiast znaczenie ma płynność zgromadzona w funduszach – MCI może przecież zgłaszać certyfikaty do wykupu i z tego tytułu otrzymywać środki pieniężne.

Również w zakresie osiąganych przychodów spółka jest nietypowa – w podstawowym biznesie nie sprzedaje niczego, a osiąga zyski z aktualizacji wyceny certyfikatów inwestycyjnych (w czerwcu 2021 roku MCI połączyło się ze spółką PEM – która zajmuje się zarządzaniem funduszami, w związku z tym w r-ku wyników pojawiły się przychody z tytułu zarządzania).

Poniżej prezentuję parametry finansowe MCI Capital na podstawie Raportu Rankingowego, po wynikach Q3 2021 roku, oraz wybrane dane z prezentacji inwestorskiej MCI Capital.

MCI jest spółką osiągającą zyski i w ujęciu kwartalnym (z małymi wyjątkami):

I w skali poszczególnych lat:

Zyski za 2021 rok zapowiadają się rekordowo, co jest po części efektem zmian na świecie spowodowanych pandemią covid-19 – rośnie znaczenie i wartość firm związanych z nowymi technologiami / e-commerce (np. Answear, IAI, morele.net, ale i wiele innych).

Mimo sumy bilansowej przekraczającej 2 mld zł, spółka nie utrzymuje wysokich środków pieniężnych (ani w ogóle obrotowych) – mając możliwości umarzania certyfikatów inwestycyjnych po prostu nie ma takiej potrzeby.

Zadłużenie finansowe jest nieznaczące w relacji do kapitałów własnych:

Ale warto mieć na uwadze, że gdy spółka zacznie więcej inwestować, to i zadłużenie może się zwiększyć.

Kapitały własne systematycznie rosną, a zadłużenie ogółem stanowi niewielki procent pasywów – sytuacja wygląda bardzo dobrze.

Również dług netto w relacji do osiąganych zysków jest bardzo niewielki:

Podsumowując, chociaż MCI Capital jest spółką nietypową w ocenie, to jej sytuację bilansową śmiało mogę ocenić jako bardzo dobrą, a sytuację bilansową w ostatnich latach dodatkowo wspierają doskonałe wyniki, potwierdzane wyjściami z inwestycji.

MCI Capital – pozostałe informacje

Spółka nie jest nowicjuszem, jeżeli chodzi o rynek obligacji korporacyjnych, jednak do tej pory obligacje plasowała głównie do instytucji:

Wartość aktywów netto grupy systematycznie rośnie:

Spółka co roku wychodzi z kilku inwestycji, osiągając wysokie wpływy gotówkowe (zabezpieczenie płynności):

A wyjścia z inwestycji potwierdzają, że wyceny spółek w księgach oddają ich rzeczywisty obraz, a nawet są lekko konserwatywne:

MCI – podsumowanie

Podsumowując, aktualna sytuacja na świecie sprzyja wzrostowi wartości spółek portfelowych, a w konsekwencji wynikom MCI Capital. Sytuacja bilansowa grupy również nie budzi obaw, do tego wyceny bilansowe znajdują potwierdzenie w realnych transakcjach.

Grupa szykuje się do sporych inwestycji – stąd potrzeba zabezpieczenia finansowania, między innymi poprzez emisję obligacji korporacyjnych.

Wpis powstał w związku z publiczną emisją obligacji korporacyjnych. Tutaj znajdziesz wpis o emisji obligacji na Portalu Analiz, a tutaj stronę dotyczącą oferty obligacji MCI Capital.

Spółka jest również „pokrywana” przez Noble Securities w ramach Programu Pokrycia Wsparcia Analitycznego – polecam analizy przygotowywane przez ten Dom Maklerski.

Jeżeli interesuje Cię temat inwestowania w akcje i obligacje korproacyjne, zaprszam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: