W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego www.PortalAnaliz.pl.

2. Korzystanie z Portalu oraz z Produktów i Usług oferowanych przez Portal oznacza wyrażenie zgody na niniejszy regulamin.

3. Właścicielem i administratorem Portalu jest Remigiusz Iwan, działający pod firmą Ivopol Remigiusz Iwan, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sobieszewskiej 2/133. NIP: 5542169206.

4. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających korzystać z Internetu i wyświetlać strony internetowe.

5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z www.PortalAnaliz.pl na inny podmiot. O powyższym fakcie Użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Definicje

W niniejszym regulaminie posługuję się następującymi pojęciami:

1. Portal, Serwis, Strona, Strona Internetowa, Witryna – serwis internetowy www.PortalAnaliz.pl.

2. Dostawca, Autor, Właściciel – Remigiusz Iwan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ivopol Remigiusz Iwan, z siedzibą w 85-713 Bydgoszczy, przy ul. Sobieszewskiej 2/133, posługujący się NIP: 5542169206.

3. Klient, Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, uprawniona do korzystania z Serwisu.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin.

5. Newsletter, Mailing – wysyłana mailowo do Klientów informacja o nowych treściach udostępnionych na Portalu, czy innych ważnych wydarzeniach dotyczących rynku akcji.

6. Rejestracja – czynność polegająca na zapisaniu się przez Klienta poprzez dostępny na Portalu formularz, umożliwiająca, po wykupie abonamentu, korzystanie z pełnej wersji serwisu.

7. Konto – utworzony w wyniku rejestracji profil, umożliwiający, po wykupie abonamentu, korzystanie z pełnej wersji serwisu.

8. Usługi, Produkty – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Klienta.

9. Abonament – wykupiona przez Klienta usługa dająca mu dostęp do pełnej wersji Serwisu.

10. Forum – funkcjonalność umożliwiająca komunikację pomiędzy Użytkownikami serwisu.

Świadczone usługi

1. Z chwilą wpisania adresu dowolnej podstrony Serwisu w przeglądarce i następnie wyświetlenia jej treści, Klient zawiera umowę o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

2. Dostawca świadczy na rzecz Klienta Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Dostęp do treści na portalu możliwy jest po rejestracji, założenia konta i wykupie abonamentu, za wyjątkiem darmowych okresów promocyjnych. W ramach portalu Klient ma w szczególności dostęp do analiz spółek oraz docelowo dostęp do Forum.

4. W przypadku Rejestracji, Klient może otrzymywać, w formie Newslettera lub podobnej, informacje o nowych treściach opublikowanych na Portalu oraz innych ważnych wydarzeniach.

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo, po zalogowaniu, do korzystania z całości lub części Serwisu w nieograniczonym zakresie na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.

2. Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do Internetu we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu. Ma to na celu ochronę interesów Użytkowników oraz osób trzecich.

4. Użytkownicy zamieszczający własne treści w Serwisie (np. w komentarzach) wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez Dostawcę.

Prawa i obowiązki Dostawcy

1. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w Serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.

2. W razie otrzymania informacji, że w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, w formie graficznej, tekstowej, dźwiękowej lub dowolnej innej, Dostawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niezależnie od tego kto te treści umieścił.

Sprzedaż produktów cyfrowych

1. W ramach Portalu Klient może dokonać zakupu produktów cyfrowych. Zakupu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Zakup produktów możliwy jest po wypełnieniu formularza zamówienia i dokonaniu płatności. Płatność realizowana jest poprzez Serwis Przelewy24. Dostępne metody płatności to przelew elektroniczny.

4. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

5. W szczególności, po zakupie Abonamentu, w terminie 24 godzin Klient otrzymuje pełen dostęp do Portalu.

6. W przypadku kłopotów z dostępem do Portalu Użytkownik proszony jest o kontakt ze sprzedawcą.

7. Treści zawarte na Portalu mają charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Autorzy Portalu nie prowadzą również usług doradztwa inwestycyjnego.

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy./p>

2. Jeśli w toku zakupu Usługi Abonamentu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu lub samego procesu zakupowego.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. Remi@PortalAnaliz.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu oraz innych wzorców umownych kształtujących stosunek prawny pomiędzy Dostawcą a Klientem w formie elektronicznej.

2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Dostawcą a Klientem odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Klienta za pośrednictwem adresu e-mail, a ze strony Dostawcy za pośrednictwem adresu remi@portalanaliz.pl

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Dostawcą a Klientem, który jest konsumentem, mogą być rozstrzygane polubownie.

4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Portalu pod adresem www.portalanaliz.pl/regulamin oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi, także na każde jego żądanie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 roku.

7. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie oraz przez przesłanie im informacji na adres e-mail podany przy Rejestracji, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Klient nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Dostawcę. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia braku sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Klienta obowiązują postanowienia dotychczasowe.

Partnerzy Portalu Analiz: