W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

ATREM – wyniki Q3 2022 roku

25 listopada spółka Atrem opublikowała wyniki 3 kwartału 2022 roku. Poniżej krótkie ich omówienie oraz spojrzenie na perspektywy spółki.

ATREM – przychody, rentowność i zyski

W Q3 2022 roku przychody spółki spadły do poziomu 21 mln zł, co zdaje się potwierdzać, że Atrem wchodzi w okres przejściowy – kończą się dotychczasowe projekty, a nowe dopiero wchodzą w fazę realizacji.

Wzrost odnotowany został na rentowności brutto na sprzedaży, być może pomogły rozliczenia na kontrakcie Odolanów – choć warto zauważyć, że odbiór kontraktowy inwestycji w Odolanowie miał miejsce już w Q4 – i wtedy to powinny się pojawić ostatnie przychody oraz rozliczenie marży.

Wyższa rentowność zamortyzowała spadek przychodów i w efekcie zysk brutto na sprzedaży niewiele się zmienił w ujęciu kwartalnym:

W Q3 spółka rozwiązała część odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, dzięki czemu osiągnęła zysk brutto wyższy niż kwartał wcześniej:

Po 3 kwartałach 2022 roku zysk netto wynosi 1,8 mln zł wobec straty 1,6 mln zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Kapitalizacja spółki wynosi 33 mln zł.

ATREM – klienci, kontrakty, perspektywy

Spółka prowadzi dwa główne kontrakty, Tłocznię gazu Odolanów oraz „Przebudowa stacji 110/15kV Wronki”. Widoczne jest to w zestawieniu sprzedaży wobec głównych odbiorców:

W Q3 miały miejsce odbiory techniczne w projekcie Odolanów, a w Q4 odbiór kontraktowy, zatem Q4 będzie ostatnim kwartałem z przychodami z tego projektu.

W raporcie finansowym można przeczytać: o zmniejszeniu poziomu rezerw, w tym rezerwy na stratę na kontrakcie GPZ Wronki, która rozwiązywana jest wraz rosnącym obrotem na kontrakcie. Na koniec Q3 rezerwa na stratę na kontrakcie wynosiła 530 tys. zł wobec 4,6 mln zł na koniec 2021 roku, zatem można założyć, że również ta inwestycja dobiega końca.

Atrem wchodzi zatem w fazę realizacji nowych kontraktów, którymi są:

(zawarcie kwiecień 2022 r.) Umowa na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty zawartą z Metro Warszawskie Sp. z o.o. Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 10.576.770,00 PLN brutto. Emitent zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 33 miesięcy od daty zawarcia umowy.

(kwiecień 2022 r.) Umowa z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na realizację zadania pn. „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”. Całkowite wynagrodzenie Konsorcjum wynosi 157.597.571,82 PLN netto. Wartość prac Emitenta w związku z umową konsorcjum wynosi 80.280.203,08 PLN netto. Strony ustaliły termin realizacji zadania na 22 miesiące. 

(październik 2022 r.) Umowa z Enea Operator Sp. z o.o. której przedmiotem jest: Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”. Wynagrodzenie Atrem ujęte w ofercie wynosi 42.113.821,14 zł netto, tj. 51.800.000,00 zł brutto. 

Wartość netto wyżej wymienionych umów wynosi około 130 mln zł, patrząc na raportowany przez spółkę backlog 160 mln zł do „przerobienia” została jeszcze kwota 30 mln zł – zapewne w najbliższych okresach. Niewiadomą jest jak kwartalnie rozłożą się powyższe przychody, zwłaszcza, że nowe kontrakty dopiero wchodzą w fazę realizacji.

Podsumowując, po kilku latach restrukturyzacji, Atrem kolejny kwartał z rzędu wykazuje zysk, a rentowność kontraktów (marża brutto na sprzedaży w %) wygląda lepiej niż w latach poprzednich. Niestety obecny backlog nadal nie jest gwarantem wejścia na wyższy poziom przychodów, a w rezultacie zysków. Krótkoterminowo pozostaje też pytanie o ewentualną „lukę przychodową” w Q4 2022 roku / Q1 2023 roku. Również trudno coś sensownego napisać odnośnie dalszej przyszłości – z jednej strony słyszymy o nadchodzącym spowolnieniu w budownictwie (co będzie zwiększało konkurencję i obniżało marże wykonawców), z drugiej strony takie firmy jak Atrem są niezbędne do dokonania transformacji energetycznej Polski, która powinna już trwać przynajmniej od kilku lat.


Dołącz do 1,3 tysiąca Abonentów Portalu Analiz już dziś i korzystaj z wiedzy praktyków oraz wymieniaj się doświadczeniami na forum i czacie Portalu.

Na Portalu znajdziesz analizy wyników i perspektyw spółek z GPW, omówienia sytuacji finansowej emitentów obligacji korporacyjnych, ale i dyskusje o spółkach zagranicznych, obligacjach skarbowych i wielu innych tematach.

Zapraszamy!

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: