W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Kredyt Inkaso – wyniki roku 2021/2022

Emitent obligacji, spółka Kredyt Inkaso, opublikowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/22, który zakończył się 31 marca 2022 r.

W tym okresie grupa zanotowała rekordowy w swojej historii poziom spłat z portfeli wierzytelności. W skali całego roku osiągnął on pułap 279 mln zł, co stanowi wzrost względem roku poprzedzającego o 25 proc. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 198,1 mln zł i wypracowała zysk netto wysokości 31,5 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła 162,1 mln zł , co jest rezultatem o 34 proc. lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Poniżej kilka wykresów i krótki komentarz.

Kredyt Inkaso – odzyski, przychody i zyski

Uwaga, rok obrotowy Kredyt Inkaso kończy się 31 marca.

Pomimo braku od kilku już lat znaczących inwestycji w nowe pakiety wierzytelności, dzięki coraz lepszej sprawności operacyjnej (i zapewne korzystnego otoczenia ekonomicznego) grupa notuje wysokie spłaty z portfeli wierzytelności:

Przychody również znajdują się na wysokim poziomie:

Wpłaty nie zawsze 1 do 1 przekładają na przychody (które są efektem naliczanych odsetek czy też przeszacowań), lepiej je odzwierciedla EBITDA gotówkowa, która wyniosła 162 mln zł wobec 121 mln zł rok wcześniej (EBITDA gotówkowa = Zysk/(strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych – przychody odsetkowe z wierzytelności nabytych – aktualizacja wyceny wierzytelności nabytych + spłaty z wierzytelności nabytych. EBITDA gotówkowa została skorygowana o jednorazowe zdarzenie w postaci utworzenia odpisu na wartości firmy przypisanej KI RUS).

W roku obrotowym 2021/2022 spółka utworzyła odpis na aktywa w rosji o wartości 12,5 mln zł, pomimo tego zanotowała przyzwoite 31,5 mln zł zysku netto:

Kredyt Inkaso – sytuacja bilansowa

Jak już wspomniałem dobre wyniki operacyjne i finansowe mają miejsce przy niewielkich inwestycjach w nowe pakiety wierzytelności. W efekcie dług finansowy netto grupy istotnie spadł, również w relacji do kapitałów:

Kolejnym pozytywnym wydarzeniem jest refinansowanie zadłużenia obligacyjnego – obecnie główne obligacje Kredyt Inkaso wyemitowane na rzecz instytucji finansowych (około 160 mln zł) zapadają w marcu 2029 roku! (ale z okresową amortyzacją, link).

Na Catalyst notowane są obecnie 3 serie obligacji Kredyt Inkaso, z tego istotne są 2: KRI1025 o stałym oprocentowaniu 6% (rentowność brutto to 8,84%) oraz KIN1025 o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 3M + 4,9% marży (rentowność 12%).

Kredyt Inkaso – podsumowanie

Kredyt Inkaso bardzo dobrze poradziło sobie z problemami sprzed kilku lat. Obecnie sytuacja bilansowa ale i operacyjna spółki wyglądają bardzo dobrze i KRI jest gotowe do powrotu na rynek zakupu nowych portfeli wierzytelności.

Powyższe opracowanie powstało na podstawie Raportu Rankingowego emitentów obligacji Catalyst, którego aktualizację już jutro roześlę do subskrybentów. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jaką ocenę otrzymała spółka w Raporcie, sprawdzić jej pozostałe wskaźniki i wykresy, zapraszam do zakupu Raportu (link do więcej informacji), a najlepiej to uczynić posiadając abonament w Portalu Analiz, który gorąco polecam.

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: