W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PJP MAKRUM – wyniki 2022 roku

Grupa PJP Makrum opublikowała raport za 2022 rok. Poniżej omówienie wyników tego okresu, również w rozbiciu na kwartały, segmenty oraz linie produktowe oraz przedstawienie perspektyw na przyszłość.

PJP MAKRUM – wyniki 2022 roku

W 2022 roku przychody grupy PJP MAKRUM wyniosły 532 mln zł wobec 312 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 71%.

Rentowność brutto zysku na sprzedaży wyniosła 19%, nieco lepiej niż rok wcześniej, a to w połączeniu z rekordowymi przychodami musiało przełożyć się na dobre wyniki grupy. Zysk netto wyniósł 28,5 mln zł wobec 1,9 mln zł rok wcześniej.

W 2021 roku Q4 okazał się historycznie rekordowy pod względem przychodów. W 2022 roku każdy kwartał przychodowo był lepszy od Q4 2021 r., choć widać, że końcówka roku okazała się nieco słabsza.

Napaść rosji na Ukrainę spowodowała perturbacje na rynkach (wzrost cen materiałów, energii, zerwane łańcuchy dostaw), co negatywnie wpłynęło na osiąganą przez PJP MAKRUM marżę zysku brutto na sprzedaży. W Q3 grupa „dogoniła” cenami sprzedaży wzrost kosztów, a Q4 2022 r. okazał się rekordowy pod względem marży.

W efekcie druga połowa roku okazała się fenomenalna pod względem wypracowanej marży brutto ze sprzedaży.

Co przełożyło się na rekordowe wyniki.

PJP MAKRUM – wyniki 2022 roku według segmentów i linii biznesowych

Dla przypomnienia, w 2021 roku grupa dokonała zmiany prezentacyjnej i połączyła segment Maszyny i urządzenia z segmentem Przeładunki. W efekcie powstał segment Produkcja przemysłowa, który obejmuje Przeładunki, Parkingi MODULO, Maszyny krusząco – mielące Makrum oraz Wyposażenie magazynów (wózki widłowe, regały).

Zysk operacyjny grupy został wypracowany dzięki praktycznie równemu wkładowi obydwu segmentów:

Przychody segmentów w rozbiciu na kwartały wyglądają następująco:

Jak widać powyżej, z racji kończenia głównych kontraktów budowlanych, przychody segmentu Budownictwo Przemysłowe w Q4 2022 r. mocno spadły w porównaniu do poprzednich kwartałów. Natomiast rentowność segmentu okazała się rekordowa, co było zapewne skutkiem zamknięcia kontraktów i uwolnienia rezerw na koszty, które się nie zrealizowały. Również rentowność w segmencie Produkcja przemysłowa w Q4 okazała się solidna i wróciła do wcześniejszych poziomów:

W efekcie obydwa segmenty zanotowały bardzo mocny 4 kwartał 2022 roku:

Przyglądając się sprzedaży wg geografii zwraca uwagę bardzo mocne wejście spółki na rynek w Wielkiej Brytanii, która pociągnęła w górę sprzedaż pomostów przeładunkowych. Cieszą również wzrosty w Maszynach i kruszarkach Makrum oraz w segmencie Wyposażenia magazynów.

I jeszcze ujęcie kwartalne:

Podsumowując, 2022 rok okazał się bardzo dobry, rekordowy dla grupy PJP MAKRUM, a wzrosty przychodów i zysków dotyczyły praktycznie wszystkich segmentów.

PJP MAKRUM – perspektywy

Ze względu na obecną sytuację (wojna w Ukrainie, spodziewane spowolnienie gospodarcze) zarząd grupy jest bardzo ostrożny w formułowaniu prognoz. Praktycznie pewne jest pogorszenie przychodów i zysków segmentu Budownictwo przemysłowe. Segment ten w 2022 roku zanotował 251 mln zł przychodów, obecnie planowany przychód na 2023 rok wynosi 110 mln zł. Spółka negocjuje nowe kontrakty, ale nawet podpisanie umów w najbliższym czasie raczej nie pozwoli zbliżyć się do przychodów z 2022 roku – zbyt długi czas mija od podpisania kontraktu do wejścia w zaawansowaną fazę robót.

Lepsze perspektywy ma przed sobą segment Produkcji przemysłowej. Obecnie grupa rozbudowuje kanały dystrybucji w Niemczech i Wielkiej Brytanii dla systemów parkingowych MODULO oraz dla linii Wyposażenie magazynów.

W ostatnich tygodniach spółka poinformowała o przejęciu dwóch firm.

Pierwszą jest zakupiona za 10,6 mln zł Inicjatywa Północno Zachodnia „PW” sp. z o.o. – znany dystrybutor wózków widłowych, działający w branży już prawie 30 lat. Spółka posiada trzy oddziały na terenie kraju – główna siedziba mieści w Kołbaskowie koło Szczecina, a pozostałe dwie filie znajdują się w Chwaszczynie koło Gdańska i w Olsztynie. Zakres działalności spółki obejmuje sprzedaż, wynajem oraz serwis wózków widłowych paletowych i części a także handel wysokoprądowymi materiałami i narzędziami służącymi do ładowania pojazdów i samochodów elektrycznych

Zakup udziału umożliwi Grupie PJP Makrum S.A. m.in.:

  • zwiększanie zakresu terytorialnego (3 nowe lokalizacje) oraz istotny wzrost sprzedaży w segmencie wyposażenie magazynu – w skali grupy,
  • wprowadzenie nowych produktów do oferty grupy (głównie dot. złącz marki REMA),
  • wykorzystanie synergii obu organizacji tj. istniejących kanałów sprzedażowych/zakupowych na rzecz wszystkich istniejących i nowych produktów, W dalszej perspektywie połączenie IPZ z PROMSTAHL Sp. z o.o. umożliwi wzrost znaczenia organizacji handlowej i rozpoznawalności marki na rynku polskim.

W 2022 roku przejmowana spółka wypracowała 15,7 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku netto.

W dniu 16 marca 2023 r. PJP Makrum nabyło wszystkie posiadane przez sprzedających (4 osób fizycznych) udziały QDS24 Sp. z o.o. stając się jedynym wspólnikiem spółki QDS24. Wartość transakcji ustalono na 100 tys. PLN. W 2022 roku spółka odnotowała 6,1 mln zł przychodów i 1,2 mln zł straty netto. Kapitał własny jest ujemny i wynosi -0,2 mln zł. Spółka ta specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji drzwi podnoszono-przesuwnych HS, wykonywane z profili zarówno aluminiowych jak i PCW (okna przesuwne). Spółka znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej tj. w toku postępowania o zatwierdzenie układu.

Zakup udziału umożliwi Grupie PJP Makrum S.A. m.in.:

  • wprowadzenie nowych produktów do oferty Grupy (okna przesuwne),
  • rozwój produktów uzupełniające ofertę QDS24, do tej pory nie wytwarzane przez spółkę – stolarka otworowa – w tym celu PJP Makrum analizuje możliwości optymalnego wykorzystania aktywów QDS24 Sp. .z o.o.

Ciekawą wskazówką odnośnie założeń PJP MAKRUM na 2023 rok jest lektura testu na utratę wartości:

W roku 2022 Grupa wypracowała wyższe przychody, przy niższej rentowności EBIT od założeń przyjętych w zrewidowanym teście sporządzonym na potrzeby przeglądu półrocznego na dzień 30.06.2022 (w sytuacji znaczących wzrostów cen surowców i energii oraz czasowego ograniczenia dostępności podstawowych materiałów, w szczególności w pierwszej połowie roku 2022).

W teście założono przychody segmentu na rok 2023 na poziomie zbliżonym do roku 2022 i wzrosty przychodów w latach kolejnych (CAGR Compound Growth Rate: 3,44%). W teście założono na rok 2023 spadek rentowności segmentu na poziomie EBIT do 5,58% (w stosunku do osiągniętej rentowności w roku 2022 na poziomie 6,5%) oraz powrót w roku 2024 i kolejnych do poziomów zbliżonych do wypracowanych w roku 2022 (średnio 6,46%). W całym okresie prognozy tj. w latach 2023-2027 średnia marża EBIT została oszacowana na poziomie 6,3% rocznie.

Zgodnie ze scenariuszem sytuacji gospodarczej przyjętym w większości dostępnych prognoz założono przejściowe spowolnienie gospodarcze w Polsce i Europie w roku 2023 i powrót do wzrostów PBK w kolejnych latach.

Na planowany wzrost przychodów składa się głównie: prognozowany wzrost przychodów z produkcji systemów przeładunkowych związany z rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz wzrost sprzedaży wózków widłowych i innych elementów wyposażenia magazynów, wsparty w tym przypadku efektem niskiej bazy. Prognoza została wsparta analizą potencjalnego popytu na oferowane produkty w wybranych segmentach odbiorców, analizą podmiotów konkurencyjnych oraz analizie portfela zamówień.

Wobec potencjalnego znaczącego ubytku przychodów w segmencie Budownictwa przemysłowego utrzymanie w 2023 roku przychodów na poziomie roku 2022 wydaje się zadaniem bardzo trudnym. Jak widać poniżej, spółka oczekuje również spadku rentowności EBIT. Zatem na chwilę obecną przewidując wyniki 2023 roku realnym scenariuszem wydaje się ich pogorszenie.

PJP MAKRUM – aktywa niepracujące grupy

Grupa PJP posiada sporej wartości aktywa, które można określić jako „niepracujące”. Ich uwolnienie wygenerowałoby spory zastrzyk gotówki, która mogłaby zostać zainwestowana lub przekazana akcjonariuszom. Operacja taka moim zdaniem mogłaby wpłynąć pozytywnie na giełdową wycenę grupy PJP MAKRUM. Oczywiście spółka posiada również zadłużenie finansowe, zmniejszenie którego mogłoby być również jedną z opcji działania.

Aktywa, które określam jako niepracujące plus gotówka w zestawieniu z zadłużeniem finansowym PJP MAKRUM:

Wartość aktywów niepracujących przekroczyła 100 mln zł, a wartość netto (pomniejszona o zadłużenie finansowe) zbliża się do 50 mln zł. Dla porównania, kapitalizacja grupy wynosi obecnie 105 mln zł.

PJP MAKRUM – podsumowanie

Trudny rok 2022 okazał się rekordowy dla grupy PJP MAKRUM pod względem przychodów i wyników. Swoją cegiełkę po równo dołożyły segmenty Produkcja przemysłowa i Budownictwo przemysłowe. W zakresie Produkcji przemysłowej można zakładać, że 2023 rok również okaże się pozytywny, natomiast w segmencie Budownictwa Przemysłowego należy spodziewać się spadku przychodów i zysków.

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: