W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Kredyt Inkaso – sytuacja finansowa spółki po wynikach Q3 roku 2023/2024

Kredyt Inkaso to jedna z wiodących firm branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Spółka została założona w 2001 roku, a od 2007 roku jej akcje notowane są na GPW w Warszawie. Kredyt Inkaso od 15 lat emituje obligacje korporacyjne, w swojej historii przeprowadziła 52 emisje obligacji o wartości 1,56 mld zł, z czego 1,29 mld zł zostało już wykupione.

Podstawowym przedmiotem działalności operacyjnej grupy jest zarządzanie portfelami wierzytelności nieregularnych, trwale niespłacanych przez dłużników (tzw. przeterminowanych), głównie są to portfele bankowe, telekomunikacyjne oraz zakupione od firm pożyczkowych. Grupa dochodzi należnych wierzytelności głównie od osób fizycznych, na drodze polubownej lub prawnej (sądowej i komorniczej).

Głównymi obszarami geograficznymi działalności grupy są Polska i Rumunia. Kredyt Inkaso prowadzi również działalność w Bułgarii i Chorwacji, a także w Rosji gdzie od 2018 r. nie kupuje nowych portfeli wierzytelności, jednakże obecnie ma problem z wycofaniem gotówki (8 mln zł) z tamtego rynku.

Do 2015 roku głównym akcjonariuszem spółki (29%) był fundusz Agio RB FIZ. W tamtym czasie BEST odkupił udziały funduszu i zwiększył swój udział w akcjonariacie Kredyt Inkaso do 33%, jednocześnie prowadząc rozmowy odnośnie fuzji między tymi dwoma podmiotami. Ale wtedy do walki o akcje Kredyt Inkaso włączyły się fundusze private equity Waterland, które obecnie posiadają 61,5% akcji Kredyt Inkaso. Przejęcie te spowodowało spory sądowe między BEST i Kredyt Inkaso, które to spory trwają do dziś.

Obecnie Kredyt Inkaso prowadzi przegląd opcji strategicznych, którego status wygląda następująco:

W procesie uczestniczy kilku potencjalnych inwestorów, a zakres rozważanych scenariuszy obejmuje m.in. potencjalne transakcje na akcjach lub aktywach Spółki lub jej podmiotów
zależnych. Przegląd opcji strategicznych nie został zakończony i nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje dotyczące wyboru opcji, która miałaby być wdrażana w wyniku jego zakończenia. Nie można również wykluczyć zakończenia tego procesu z zachowaniem status quo. […]. Celem Zarządu i doradców jest zakończenie procesu w pierwszym półroczu 2024 r.

W ostatnich latach spółka przechodziła zmiany organizacyjne i operacyjne, przygotowując się do zwiększenia skali działalności (większych zakupów wierzytelności), co się obecnie dzieje. Grupa postawiła na doświadczone osoby z branży. Prezesem zarządu od 11.2022 roku  (a wcześniej wiceprezesem od 04.2020 r.) jest Barbara Rudziks, która w latach 2009-2018 pracowała w BEST, między innymi jako członek zarządu. Wiceprezesem od 05.2021 jest Iwona Słomska, która w latach 2009-2020 była członkiem zarządu KRUK. W skład zarządu wchodzi również Maciej Szymański (z KRI związany do 2018 roku) oraz Mateusz Boguta (od 05.2022 r.).

Kredyt Inkaso – wyniki i sytuacja finansowa

Uwaga, Kredyt Inkaso ma przesunięty rok obrotowy – trwa on od kwietnia do końca marca.

Spojrzenie na wyniki warto rozpocząć od parametru operacyjnego, czyli wpłat od dłużników:

Od 2022 roku grupa powróciła do większych zakupów portfeli wierzytelności, co ma wpływ na rosnące wpłaty od dłużników widoczne od połowy 2022 roku.

Patrząc na rekordowe nakłady na zakupy wierzytelności poniesione przez KRI w ostatnich 3 kwartałach można zakładać dalszy wzrost wartości wpłat od dłużników.

Poniższy wykres przychodów w ujęciu rocznym (lewa strona) nie zawiera ostatnich 9 miesięcy, natomiast na wykresie w ujęciu kwartalnym (prawa stron) widać rosnąc przychody.

W pierwszych 3 kwartałach obecnego roku obrotowego spółka zanotowała 195 mln zł przychodów wobec 154 mln zł rok wcześniej, w tym przychody odsetkowe wzrosły z 88 do 113 mln zł, a aktualizacja wyceny pakietów wyniosła 78 mln zł wobec 63 mln zł rok wcześniej.

W ślad z rozwojem biznesu rosną spółce również koszty, w tym wynagrodzenia, usługi obce (więcej spraw sądowych), a także koszty finansowe (wyższe zadłużenie). Stąd też mimo wzrostu zysku netto za ostatnie 3 kwartały do 29,5 mln zł wobec 16 mln zł rok wcześniej, to poszczególne kwartały charakteryzują się dużą zmiennością wyników, zależną między innymi od poziomu aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności:

Na poziomie płynności sytuacja Kredyt Inkaso wygląda stabilnie:

Natomiast nominalnie i w ujęciu netto rośnie dług finansowy spółki, co jest zgodne z zapowiedziami powrotu do inwestycji:

Przy czym dług netto jest obecnie na bardzo rozsądnych poziomach i w relacji do kapitałów własnych i w relacji do EBITDA gotówkowej.

Kapitały własne spółki stopniowo rosną, a wskaźnik zadłużenia znajduje się na rozsądnym poziomie:

Podsumowując, w poprzednich latach (przed pandemią) dług spółki rósł, a jej wyniki się pogarszały. Spółka miała ograniczone możliwości zakupu nowych portfeli wierzytelności (restrukturyzacja i konieczność spłaty zadłużenia), czyli w praktyce dalszego wzrostu. Jednocześnie trwał konflikt z mniejszościowym akcjonariuszem – BEST.

Od tego czasu w KRI sporo się zmieniło, począwszy od zmian w zarządzie, organizacyjnych, a skończywszy na powrocie do zakupów nowych pakietów wierzytelności. Zakładając, że zakupione portfele cechować będą się dobrymi zwrotami, można oczekiwać w kolejnych okresach stopniowego wzrostu przychodów spółki. A jeżeli KRI uda zachować się dyscyplinę kosztową, wzrosty przychodów powinny przełożyć się na lepsze wyniki.

Analizując sytuację Kredyt Inkaso warto mieć na uwadze trwający przegląd opcji strategicznych, który powinien zakończyć się w tym półroczu, a w zależności od jego efektów (np. zmiany właścicielskie) może mieć wpływ na przyszłą sytuację spółki.

Udanych inwestycji!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: