W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BEST – wyniki 2020 roku, obligacje

Spółka BEST została utworzona w 1994 roku. Jej początek, to działalność w systemie sprzedaży ratalnej i dystrybucji produktów kredytowych. W latach 1998-2001 przez pewien okres BEST był częścią grupy BRE Banku. W latach 2002-2003 firma została wykupiona przez obecnych właścicieli, zakończyła działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, a skoncentrowała się na windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, wtedy też nabyła pierwsze portfele wierzytelności.

BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce. Przedmiotem działalności jest nabywanie na własny rachunek portfeli wierzytelności i odzysk tych wierzytelności. Grupa specjalizuje się przede wszystkim w dochodzeniu wierzytelności bankowych (70% wszystkich wierzytelności). Grupa działa przede wszystkim w Polsce, a na małą skalę również we Włoszech. Od 2016 roku spółka pracuje na własnym, autorskim systemie wspierającym procesy windykacyjne – SIGMA.

Strategia działania zakłada w pierwszej kolejności windykację polubowną, jeżeli ta zawodzi, stosowana jest windykacja prawna.

W 2015 roku BEST zakupiła pakiet 32,99 % akcji grupy Kredyt Inkaso (spółka z tej samej branży) za kwotę 171,2 mln zł, z zamiarem połączenia spółek, do którego jednak nie doszło. Na koniec 2020 r. łączna wartość bilansowa tej inwestycji, pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące w wysokości 114,8 mln zł, wyniosła 51,4 mln zł, w tym wysoki odpis (45 mln zł) miał miejsce w 2020 roku.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych już prawie 25 lat – od 1997 roku i  była pierwszą spółką (spoza banków) na giełdzie z branży finansowej. Główny udziałowiec – Krzysztof Borusowski posiada nieco ponad 80% akcji. Marek Kucner, wiceprezes zarządu, posiada 14,12% akcji, zatem free float jest bardzo niewielki.

Prezesem BEST jest Krzysztof Borusowski, od 2002 roku związany ze spółką. W skład zarządu wchodzi również Marek Kucner. Audytorem jest Ernst & Young, raporty finansowe otrzymują opinie „bez zastrzeżeń”.

Poniżej omówienie wyników finansowych BEST, sytuacji bilansowej grupy oraz notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych.

BEST – wyniki finansowe

2020 rok stał oczywiście pod znakiem pandemii, ale grupa BEST już wcześniej była pod presją. Upadłość GetBack spowodowała spadek zaufania inwestorów indywidualnych do emitentów obligacji korporacyjnych, szczególnie działających w tej samej branży (czyli właśnie BEST). BEST swoje obligacje kierował przede wszystkim do inwestorów indywidualnych i w związku ze złym sentymentem na rynku i brakiem nowych emisji obligacji, musiał znacznie ograniczyć zakupy nowych pakietów wierzytelności i zabezpieczać gotówkę na spłaty zapadających papierów. Mimo tego, pracując na starzejących się portfelach wierzytelności, operacyjnie grupa poradziła sobie bardzo dobrze:

Wpłaty w 2020 roku okazały się wyższe od założonych w modelach wyceny wierzytelności, dzięki czemu grupa zanotowała +2,5 mln zł przychodów z tytułu przeszacowań portfeli versus -40 mln zł rok wcześniej.

Efektem wysokiego poziomu wpłat od dłużników i braku ujemnych przeszacowań wierzytelności są bardzo dobre przychody:

A także zyski:

Warto tu się na chwilę zatrzymać i zauważyć, że dobry wynik w 2020 roku został uzyskany mimo dokonania odpisu aktualizującego wartość akcji Kredyt Inkaso w wysokości 45,5 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym (przynajmniej w teorii). Do tego mocno (o 16 mln zł) wzrosły koszty sądowo – egzekucyjne, ale to raczej stały trend.

 

Podsumowując wątek wyników, w 2020 roku okazały się one bardzo przyzwoite i to pomimo odpisu na akcje Kredyt Inkaso oraz braku w obsłudze nowych portfeli wierzytelności. Co z kolei nastraja optymistycznie na kolejne okresy.

BEST – sytuacja bilansowa

Przegląd sytuacji bilansowej tradycyjne rozpoczynam od spojrzenia na gotówkę w bilansie i wskaźniki płynności. BEST tradycyjnie utrzymuje bufor środków pieniężnych, dodatkowo warto zwrócić uwagę, że podstawowym biznesem spółki jest ściąganie wierzytelności, czyli de facto gotówki.

Dodatkowo grupa posiada w ING Banku Śląskim S.A. limit kredytowy na finansowanie lub refinansowanie zakupu portfeli wierzytelności. Zgodnie z zawartą w grudniu 2020 r. umową uzupełniającą limit ten został zwiększony o dodatkowe 100 mln zł, a jego pełne wykorzystanie jest możliwe od 31 marca 2021 roku (łącznie 250 mln zł limitu, zadłużenie na 31.12.2020 roku to 133 mln zł). W oczywisty sposób poprawia to płynność grupy. Dodatkowo BEST utworzył program emisji obligacji o wartości 200 mln zł i złożył prospekt do KNF (14.01.2021 roku).

Brak nowych zakupów wierzytelności w połączeniu z generowaniem gotówki umożliwił grupie redukcję długu finansowego, zarówno nominalnie (z 654 mln zł na koniec 2019 roku do 503 mln zł na koniec 2020 roku), jak i w ujęciu netto (z 572 mln zł do 437 mln zł). Dzięki temu wskaźnik dług netto / kapitały własne spadł poniżej 1, co jest jednym z lepszych wyników w branży.

W 2021 roku BEST wykupił obligacje korporacyjne o wartości 30 mln zł, na 20 kwietnia przypada wykup obligacji o wartości 50 mln zł, a w sierpniu i wrześniu łącznie 90 mln zł. Natomiast w lutym 2021 roku spółka przeprowadziła pierwszą od 3 lat emisję obligacji, w wysokości 20 mln zł. Lukę w emisjach obligacji bardzo ładnie pokazuje poniższy wykres:

Nie ukrywam, że miałem małe obawy czy spółce uda się spłacić w bieżącego cash flow zadłużenie z 2020 i 2021 roku, ale muszę przyznać, że BEST wzorowo wykonał to zadanie.

Wskaźnik zadłużenia również znajduje się na poprawnym poziomie. Spadek kapitałów własnych od pierwszego półrocza 2020 roku (2020 Q2) powiązany jest z ich wcześniejszym wzrostem w Q3 2018 roku. W skrócie, grupa posiada 50% certyfikatów inwestycyjnych w BEST III NSFIZ i w 2018 roku zdecydowała o jego konsolidacji metodą pełną (wzrosły kapitały przypisane udziałowcom niekontrolującym), a w 2020 roku grupa zmieniła metodę prezentacji i kapitały zamieniły się w zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy. Spółka dokonała przekształcenia sprawozdania za 2019 rok, ale w tym wpisie na wykresach dane pozostają tak, jak były oryginalnie publikowane.

Ostatnim monitorowanym przeze mnie obszarem jest wskaźnik dług netto / EBITDA. Ponieważ zadłużenie finansowe netto spada, a wyniki rosną, to poziom wskaźnika uległ istotnej poprawie:

Podsumowując, w 2020 roku spółka doskonale sobie poradziła z wyzwaniami wynikającymi z zapadalnością obligacji i brakiem realnych perspektyw ich refinansowania. Na koniec 2020 roku zwiększyła w banku limit kredytowy o 100 mln zł, w 2021 roku przeprowadziła pierwszą od 3 lat emisje obligacji, a także złożyła w KNF prospekt emisyjny zakładający możliwość emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Wszystko to wróży dobrze na przyszłość.

BEST – obligacje, podsumowanie

Grupa BEST w 2020 roku osiągnęła dobre wyniki finansowe, i to mimo wysokiego odpisu na wartość akcji Kredyt Inkaso i braku w obsłudze nowych portfeli wierzytelności. Powrót do zakupów wierzytelności oraz kontynuacja wysokiej efektywności działania pozwala oczekiwać utrzymania dobrego trendu w zakresie wyników.

2020 rok przyniósł również poprawę sytuacji bilansowej grupy. BEST mocno ograniczył zadłużenie finansowe, a jednocześnie zwiększył kwotę dostępnego kredytu, a w 2021 roku powrócił na rynek z emisją obligacji oraz złożył prospekt emisyjny obligacji do KNF.

Pozytywne trendy zostały zauważone przez inwestorów i obecnie obligacje spółki zapewniają rentowność brutto na 3,6-4,8%:

Warto zauważyć, że wszystkie serie obligacji są „płynne”, dochodzi na nich do transakcji.

Czekamy także na zatwierdzenie prospektu przez KNF i powrót BEST do publicznych emisji obligacji.

Jeżeli interesują Cię treści dotyczące spółek z GPW oraz obligacji korporacyjnych z Catalyst, zapraszam do dołączenia do ponad 1.100 Abonentów Portalu Analiz.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: