W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Synektik – wyniki roku 2022/2023 oraz perspektywy

31 września 2023 roku zakończył się dla Synektik rok obrotowy 2022/2023. Poniżej przedstawiam omówienie wyników spółki, a także opis jej perspektyw na trwający obecnie rok obrotowy 2023/2024. Dane pochodzą z raportów finansowych spółki, a także z konferencji wynikowej, której szczegółowy opis znajdziesz na forum Portalu Analiz.

W tym wpisie skupiam się na omówieniu wyników finansowych i perspektyw Synektik. Jeżeli pierwszy raz zapoznajesz się ze spółką, warto zajrzeć do poprzednich analiz Synektik, które bliżej ją przedstawiają.

Synektik – wyniki Q4 i całego roku finansowego 2022/2023

Dla przypomnienia, rok obrotowy spółki trwa od 1 października do 30 września. 4 kwartał roku finansowego spółki oznacza zatem okres 1 lipca – 30 września.

W 2018 roku (link) Synektik podpisał umowę z Intuitive na dystrybucję robotów chirurgicznych da Vinci w Polsce. Od 1 lutego 2022 r. spółka formalnie rozpoczęła dystrybucję robotów da Vinci w Czechach i na Słowacji, przejmując biznes prowadzony wcześniej przez producenta. I te daty są kluczowe dla wyników spółki w ostatnich latach – roboty da Vinci napędzają przychody i zyski Synektika.

2023 rok okazał się szczególnie udanym, grupa sprzedała łącznie 21 systemów robotycznych, co pozwoliło osiągnąć rekordowe przychody:

Rekordowe przychody przekładają się na rekordowe zyski:

Na zyski składa się sprzedaż robotów da Vinci, ale również sprzedaż materiałów powtarzalnych do przeprowadzania operacji. Dobrze radzi sobie także segment Radiofarmaceutyki.

Warto dodać, że spółka finansuje ze swoich środków badania nad kardioznacznikiem. Wydatki nie są kapitalizowane na aktywach, tylko księgowane w koszty. Wyłączając te wydatki otrzymujemy powtarzalny zysk netto, który w roku finansowym 2022/2023 wyniósł 71,2 mln zł (obecna kapitalizacja Synektik to 620 mln zł).

Bardzo dobrze wyglądają osiągane przez Synektik marże, czemu sprzyja rosnąca sprzedaż materiałów powtarzalnych, a także silne waluty lokalne (złoty, korona czeska):

Poniżej rozbicie przychodów na kwartały:

I to samo odnośnie zysku netto:

Oraz rentowności EBITDA:

Synektik – wyniki segmentów

Uwaga – poniżej posługuję się kwartałami kalendarzowymi. 2023 Q3 na poniższych wykresach oznacza zatem okres lipiec – wrzesień.

Kluczowy obecnie dla wyników spółki jest segment Sprzęt Medyczny i IT, na który składają się między innymi: sprzedaż, serwis i materiały do robotów da Vinci, sprzedaż innych urządzeń medycznych, a także sprzedaż własnych usług/oprogramowania, takich jak platforma Zbadani.pl. Przychody kwartalne segmentu wyglądają następująco:

Ostatnie 4 kwartały to „eksplozja” przychodów, na co składa się sprzedaż w Polsce, ale również w Czechach i na Słowacji. Cieszy rosnąca rentowność EBITDA, dzięki temu mimo niższych przychodów w ostatnim kwartale EBITDA okazała się wyższa od tej w Q4 2022 roku:

Przychody segmentu Radiofarmaceutyki wyglądają następująco:

A ich wzrost w ostatnich kwartałach przekłada się na wzrosty EBITDA:

Na powyższych wykresach można znaleźć punkt odniesienia, EBITDA w segmencie Sprzęt medyczny potrafi sięgać 30 mln zł kwartalnie, a w segmencie Radiofarmaceutyki to poziom 3 mln zł.

Oprócz 2 segmentów „przychodowych”, jest również (póki co) segment kosztowy – Centrum Badawczo Rozwojowe, którego głównym obszarem działań są badania nad kardioznacznikiem. Koszty segmentu wyglądają następująco:

I zgodnie z deklaracjami spółki, w bieżącym roku należy spodziewać się kosztów na podwyższonych poziomach, o czym w dalszej części analizy.

Podsumowując, w roku finansowym 2022 / 2023 Synektik wypracował 54 mln zł zysku netto, a 71 mln zł zysku netto skorygowanego, po wyłączeniu kosztów związanych z badaniami nad kardioznacznikiem. W dalszej części omawiam perspektywy spółki na bieżący rok obrotowy.

Synektik – perspektywy roku finansowego 2023 / 2024

Na wyniki Synektik wpływ mają: a) sprzedaż robotów chirurgicznych da Vinci, b) serwis robotów i sprzedaż materiałów powtarzalnych do wykonywanych operacji, c) sprzedaż pozostałych urządzeń medycznych (ZAP-X, roboty apteczne i inne), d) sprzedaż radiofarmaceutyków, e) koszty ponoszone na badania nad kardioznacznikiem i ewentualna jego komercjalizacja.

Sprzedaż robotów chirurgicznych da Vinci (a)

Na dzień 30.09.2023 r. pod opieką serwisową Synektik znajdowało się 57 robotów da Vinci: 33 w Polsce, 20 w Czechach i 4 na Słowacji. W roku finansowym 2022/2023 spółka sprzedała 21 robotów. Na trwający obecnie pierwszy kwartał ma zakontraktowane już 6 robotów, z tego w Polsce wszystkie 3 są już dostarczone, a spółka widzi możliwość dostarczenia do końca roku kolejnych urządzeń. W efekcie na konferencji padły słowa „to będzie mocne otwarcie roku”.

O potencjale na obecny i najbliższy kwartał świadczy również rekordowy backlog w segmencie Sprzęt Medyczny:

Kluczowa jest ostatnia kolumna „backlog + aktywne oferty”. W praktyce większość aktywnych ofert przekształca się na zamówienia w ciągu kolejnego 1-2 kwartałów.  Na konferencji wynikowej zapytałem, jak wygląda zainteresowanie robotami w dłuższym niż kwartał okresie. Odpowiedź:

Zainteresowanie naszą ofertą jest bardzo duże. Nasz pipeline wszystkich produktów to jest kilkukrotnie wyższa kwota niż to co pokazujemy w sprawozdaniu finansowym.

W efekcie, w wariancie konserwatywnym Synektik zakłada powtórzenie ubiegłorocznej sprzedaży robotów da Vinci (21 sztuk) w bieżącym roku obrotowym. Są natomiast szanse na przebicie ubiegłorocznego wyniku, zwłaszcza, gdy uruchomione zostaną środki z KPO.

Serwis robotów i sprzedaż materiałów powtarzalnych do wykonywanych operacji (b)

To jest w zasadzie „pewniak” do poprawy przychodów i zysków i to z kilku powodów:

  • rośnie liczba zainstalowanych robotów, po okresie gwarancji (zazwyczaj 2 lata) roczny koszt serwisu przekracza 500 tys. zł per robot – dodatkowe przychody i zyski,
  • od września 2023 r. w Polsce NFZ wprowadziło finansowanie kolejnych rodzajów zabiegów. Efekt tego dopiero się pojawi w wynikach Synektik. Samo NFZ szacuje początkowy potencjał tych operacji na 4 tys. rocznie (Synektik jest sceptyczny wobec tej liczby, ale w dłuższym okresie zakłada wyższe). Dla porównania w ostatnich 4 kwartałach w Polsce przeprowadzono 6 tys. operacji, zatem już z racji nowych zabiegów można oczekiwać kilkudziesięcioprocentowego wzrostu liczby zabiegów, a to oznacza zapotrzebowanie na materiały do ich wykonania. Można spodziewać się też kolejnych refundacji: na konferencjach medycznych Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że będzie kontynuowało rozwój tej metody leczenia – bo wyniki prezentowane przez placówki są przekonywujące, że to jest dobra droga leczenia,
  • rośnie liczba zainstalowanych robotów i wraz z doświadczeniem chirurgów rośnie ich wykorzystanie. W ostatnim kwartale w Polsce wykonano 1,9 tys. zabiegów wobec 0,9 tys. rok wcześniej – mamy zatem podwojenie liczby zabiegów w ciągu roku i trend wzrostowy powinien dalej trwać.

Wzrost liczby operacji przekłada się na przychody powtarzalne:

i na powyższym wykresie zakładam mocny trend wzrostowy w kolejnych okresach.

Sprzedaż pozostałych urządzeń medycznych (c)

Wobec dominacji robotów da Vinci w przychodach i zyskach obszar trochę pomijany, ale w obecnym roku obrotowym powinien pozytywnie kontrybuować do wyników. W bieżącym roku obrotowym spółka powinna sprzedać jeden system ZAP-X (wartość powyżej 20 mln zł), a dwa kolejne szpitale planują zakup tego urządzenia. Planowana jest również sprzedaż innych urządzeń, tutaj dużo powinno pomóc uruchomienie środków z KPO.

Do tego spółka planuje (to zapewne dłuższy termin) wchodzić z produktami dystrybuowanymi w Polsce na rynki w Czechach i Słowacji. Zainteresowana jest również dystrybucją robotów da Vinci w kolejnych krajach.

Podsumowując, ten obszar w obecnym roku obrotowym powinien osiągnąć wzrosty przychodów wobec roku 2022/2023, chociażby z racji braku sprzedaży urządzenia ZAP-X w ubiegłym roku.

Sprzedaż radiofarmaceutyków (d)

Spółka zakłada, że dynamika wzrostów z ostatniego roku zostanie utrzymana, podobnie z marżami.

Koszty ponoszone na badania nad kardioznacznikiem i ewentualna jego komercjalizacja (e).

Spółka dokonuje transferu technologii do ośrodków w USA i w roku 2024 rozpocznie tam badania. Budżet kosztowy kardioznacznika na obecny rok obrotowy to 20 mln zł. Tyle najprawdopodobniej kosztów zaksięguje Synektik (wobec 16 mln zł w roku ubiegłym), kluczowe pytanie pozostaje czy i kiedy dojdzie do komercjalizacji produktu. Niedawno spółka miała prezentację podczas konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologii Nuklearnej, oddaję głos CFO:

Kardioznacznik – zamiast jednodniowego spotkania z uczestnikami (badacze, lekarze) mieliśmy tak dużo chętnych, że spotkanie zostało przedłużone o kolejny dzień. Dzieliliśmy się wynikami ze środowiskiem medycznym. Te podmioty, do których robimy transfer technologii mogą w przyszłości być zainteresowane kupnem.

Podczas konferencji spółka spotkała się z przynajmniej 2 potencjalnymi partnerami do projektu.

Podsumowując, w obecnym roku obrotowym:

  • sprzedaż robotów da Vinci powinna zostać utrzymana przynajmniej na poziomie roku ubiegłego, a są realne szanse na wzrosty,
  • dojdzie sprzedaż ZAP-X, a także innych urządzeń medycznych, skala wzrostu zależy od wdrożenia KPO,
  • będą dynamicznie rosnąć przychody powtarzalne i serwisowe,
  • wzrostów należy spodziewać się w segmencie Radiofarmaceutyki,
  • spółka rozwija również produkty własne (oprogramowanie w formie subskrypcji), którego sprzedaż również rośnie,
  • obciążeniem kosztowym będzie kardioznacznik.

Spółka wypłaci również wyższą od ubiegłorocznej dywidendę (potencjalnie 2-3x wyższą, ale o tym decyduje zarząd i WZA).

Obecna kapitalizacja spółki to około 600 mln zł. Raportowany zysk netto to 54 mln zł, co daje C/Z=11,1. Zysk netto skorygowany o koszty kardioznacznika wynosi 71,2 mln zł, co daje C/Z=8,4. Na bieżący rok obrotowy spółka oczekuje wzrostów we wszystkich segmentach, co w mojej ocenie powinno pokryć rosnące koszty kardioznacznika i pozwolić na poprawę wyników rok do roku, bez uwzględnienia ewentualnej komercjalizacji kardioznacznika.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: