W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

ATREM – wyniki II kwartału 2023 roku

Spółka Atrem opublikowała wyniki drugiego kwartału 2023 roku. Drugi kwartał okazał się przychodowo istotnie lepszy od pierwszego, dodatkowo spółka zaksięgowała ponad 3 mln zł ugody z Enea Operator, co w efekcie pozwoliło Atrem w skali półrocza wyjść z zyskiem netto na symboliczny plus.

Po pierwszym półroczu przychody spółki wynoszą 51 mln zł wobec 65 mln zł rok wcześniej. Zarząd natomiast oczekuje, że w skali całego roku przychody będą wyższe od roku 2022, co napawa optymizmem na drugą połowę obecnego roku, o czym poniżej.

Atrem – przychody, rentowność i zyski

Przychody spółki w Q2 2023 r. wyniosły około 32 mln zł, co jest wartością porównywalną do poprzedniego roku i istotnie wyższą od Q1 2023 roku.

 

Przychody póki co jeszcze nie „ruszyły” w górę (w porównaniu z ubiegłym rokiem), co wynika ze wczesnego etapu prowadzonych projektów:

[…] Część z nich jest realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Te projekty w I półroczu 2023 były w fazie projektowania (GPZ Barlinek, RS Miały), bądź przygotowania do realizacji (GPZ Chociwel, GPZ Garbary, GPZ Czarna Białostocka), co charakteryzuje się mniejszą wartością sprzedaży w początkowej fazie. W analogicznym okresie 2022 większość projektów w tym segmencie była w fazie budowy (przykładowo GPZ Wronki, Tłocznia Odolanów, GPZ Międzyrzecz, Smart Grid Poznań i Gorzów)

W Q2 spółka wykazała bardzo wysoką rentowność prowadzonej działalności, ale należy mieć na uwadze efekt ugody z Enea Operator, który podnosi raportowaną marżę:

Spółka w dniu 18 lipca 2023 r. zawarła z Enea Operator Sp. z o.o., aneks do kontraktu realizowanego w Segmencie Elektroenergetyka, którego przedmiotem jest „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” („Umowa”), zgodnie z którym strony Umowy ustaliły, że wynagrodzenie Spółki za roboty budowlane zostanie zwiększone o kwotę 4 000 tys. zł. W związku z zawiązanymi rezerwami na straty poniesione związane z realizacją Umowy i zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy, w/w wynagrodzenie niemal w całości zostało odniesione na zwiększenie wyniku finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2023 roku.

Spółka nie przedstawia skorygowanych o to zdarzenie marż i wyników, gdyby założyć zysk Atrem na ugodzie rzędu 3 mln zł (spółka ponosiła koszty związane z ugodą), rentowność zysku ze sprzedaży brutto (rentowność na kontraktach) wyniosłaby 12%, podobnie jak rok wcześniej.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 6,6 mln zł (ponownie należy mieć na uwadze wartość ugody):

Koszty zarządu i sprzedaży rosną:

Wzrost kosztów ogólnego zarządu wynika przede wszystkim ze wzrostu cen mediów w siedzibach Spółki oraz cen usług obcych. Wzrost kosztów sprzedaży wynika z większego zaangażowania pracowników w proces ofertowania, porównując analogiczne okresy r/r.

Na wyniki segmentów w tym roku miały wpływ takie czynniki jak rosnące koszty komponentów, surowców i pracy oraz zakłócenie łańcucha dostaw, co przełożyło się na zwiększenie presji rosnących cen ze strony partnerów. Wysoka inflacja dodatkowo potęguje wzrost kosztów materiałów i wynagrodzeń.

I w efekcie zysk brutto wyniósł 2,2 mln zł, bez ugody z Enea spółka zapewne zanotowałaby stratę:

Zysk netto za Q2 2023 roku wyniósł 1,7 mln zł.

Atrem – klienci, kontrakty, perspektywy

Zarząd podtrzymuje deklarację, że w 2023 roku przychody ze sprzedaży będą wyższe niż rok wcześniej, co oznacza, że w II półroczu wyniosą przynajmniej 60 mln zł. Gdyby trzymać się podanego na 31.12.2022 roku backlogu do 12 miesięcy, który zakładał poziom przychodów w 2023 roku w wysokości 127 mln zł, oznaczałoby to 76 mln zł przychodów w II półroczu. Z kolei w swojej rekomendacji Santander założył na 2023 rok dla Atrem 146 mln zł przychodów, co oznaczałoby 95 mln zł przychodów w II półroczu.

Jak widać z powyższego, rozpiętość oczekiwań jest całkiem spora, od +30 mln zł średnio kwartalnie poprzez 38 mln zł do 47,5 mln zł, przy czym ze względu na rosnące koszty działalności dopiero ten najwyższy poziom daje szanse na sensowne zyski (Santander zakłada 7 mln zł zysku netto w 2023 roku).

Raportowany backlog w zakresie kontraktów do realizacji w okresie 12 miesięcy póki co nie pokazuje istotnego przyspieszenia przychodów, aczkolwiek jasne jest, że wszystko zależy od rozwoju kontraktu ORLEN:

Podsumowując, w Q2 2023 roku nastąpiła poprawa przychodów w porównaniu do Q1, co w połączeniu z zaksięgowaniem ugody z Enea pozwoliło spółce wykazać zyski i odrobić stratę z Q1. Jednak ciągle jesteśmy w okresie, gdy nowo pozyskanie kontrakty się „rozkręcają”, Wyniki drugiego półrocza 2023 r. w zakresie przychodów mają być lepsze od pierwszego, ale czy ich poziom pozwoli na osiągnięcie zadawalających zysków – czas pokaże.

Natomiast dla kolejnych lat istotne znaczenie ma umowa z PKN ORLEN, która stanowi ponad 55% backlogu.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: