W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Atrem – wyniki 2022 roku

W dniu 3 kwietnia spółka Atrem opublikowała wyniki za 2022 rok. Poniżej krótkie ich omówienie oraz spojrzenie na perspektywy spółki.

Atrem – przychody, rentowność i zyski

Na początek spojrzenie na wyniki kwartalne, następnie omówienie ich w skali roku.

W Q4 Atrem osiągnął 22 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest potwierdzeniem, że spółka znajdowała się w okresie przejściowym – kończył się największy kontrakt na Tłocznię Gazu Odolanów, a nowe kontrakty znajdowały się we wstępnej fazie realizacji.

Warte podkreślenia jest ustabilizowanie przez spółkę marży brutto (rentowności) na realizowanych kontraktach. A nawet jej stopniowy wzrost, mimo tego, że jeden z kontraktów ze „starego portfela” realizowany jest bez rentowności.

Wysoka marża na kontraktach pozwoliła utrzymać zysk brutto na sprzedaży na poziomie zbliżonym do Q4 2021 roku:

Na koniec 2021 roku spółka zanotowała wysokie pozostałe przychody operacyjne, stąd zysk brutto jest nieporównywalny, ale z poniższego wykresu warto zwrócić uwagę na ustabilizowanie przez Atrem wyników – każdy kwartał 2022 roku okazał się rentowny, nawet mimo niezbyt wysokich przychodów w II połowie roku:

Przechodząc do analizy wyników w skali roku, pomimo słabszego przychodowo II półrocza, Atrem w 2022 roku osiągnął wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zwraca uwagę systematycznie rosnąca marża na realizowanych kontraktach:

W tym miejscu warto się zatrzymać i spojrzeć na marżę według segmentów. Wyraźnie widać niższą marżę w segmencie Elektroenergetyka, co moim zdaniem ma związek z realizacją nierentownego kontraktu w tym segmencie.

Po zakończeniu tego kontraktu (do połowy 2023 roku) jest zatem realna szansa na dalszą poprawę marż i w Elektroenergetyce i w całości biznesu.

Rosnąca marża na kontraktach, przy wyższych przychodach rocznych, przekłada się oczywiście na wyższy zysk brutto na sprzedaży:

W 2021 roku spółka zanotowała wysokie przychody z działalności pozaoperacyjnej, stąd widoczny spadek zysku netto. Jak widać na wykresie powyżej, operacyjnie Atrem w 2022 roku zanotował poprawę.

Cieszy kolejny rok z zyskiem netto i cieszą podpisane kontrakty, które pozwalają oczekiwać poprawy przychodów w roku 2023 i kolejnych, o czym w dalszej części analizy.

Atrem – perspektywy

Backlog spółki na koniec 2022 roku wynosił 171 mln zł, z czego 127 mln zł przypadało na rok 2023. Wiele się natomiast zmieniło w I kwartale 2023 roku, gdy spółka zaraportowała informacje o nowych umowach, w szczególności o kontrakcie z PKN ORLEN o wartości 253 mln zł. W efekcie w liście prezesa Atrem do akcjonariuszy możemy przeczytać:

Spółka wchodzi w 2023 rok z solidnym portfelem zamówień, gotowa na realizację nowych wyzwań. W samych projektach wykonawczych, obecna wartość obrotu do zrealizowania wynosi ponad 450 mln PLN. Jest to historycznie rekordowa wartość co niewątpliwie daje solidne fundamenty dla rozwoju Spółki na najbliższe kilka lat.

Zmianę przyszłej skali działalności spółki, potencjalne wejście na wyższą półkę przychodową, pokazuje poniższy wykres backlogu:

Poniżej zestawienie kontraktów zawartych przez Atrem w 2022 roku i w Q1 2023 roku:

W dniu 22 kwietnia 2022 roku Spółka podpisała umowę na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty zawartą z Metro Warszawskie Sp. z o.o. Wynagrodzenie Spółki ujęte w umowie wynosi 10,5 mln zł brutto.

W dniu 29 kwietnia 2022 roku Spółka w ramach konsorcjum w składzie: Atrem S.A. (jako Partner Konsorcjum) – T4B Sp. z o.o. (jako Lider Konsorcjum), zawarła umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Zamawiającym) na realizację zadania pn. „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”. Całkowite wynagrodzenie Konsorcjum wynosi 157,6 mln zł netto. Wartość prac Spółki w związku z umową konsorcjum wynosi 80,2 mln zł netto.

W dniu 14 października 2022 roku spółka podpisała umowę, której przedmiotem jest: „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”, zawartą z Enea Operator Sp. z o.o. (dalej zwana Zamawiającym). Wynagrodzenie Spółki ujęte w umowie wynosi 42,1 mln zł netto.

W dniu 15 grudnia 2022 roku spółka jako wykonawca, podpisał z Barlinek Inwestycje Sp. zo.o. z siedzibą w Barlinku (dalej zwanym Zamawiającym) umowę, której przedmiotem jest: „Budowa stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”. Wynagrodzenie Spółki za wykonanie w/w przedmiotu umowy wynosi 13,7 mln zł netto.

W dniu 4 stycznia 2023 roku Spółka zawarła umowę z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, której przedmiotem jest realizacja przez Emitenta zadania pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.”, które ma zostać zrealizowane w terminie 24 miesięcy od daty podpisania Umowy. Wynagrodzenie Spółki wynikające z Umowy wynosi 15,9 mln zł netto.

W dniu 7 marca 2023 roku Spółka zawarła z Enea Operator Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania pn: „Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel”. Wynagrodzenie Spółki ujęte w umowie wynosi 14,2 mln zł netto.

W dniu 29 marca 2023 roku Konsorcjum z udziałem Spółki w składzie: SEEN Technologie Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Atrem S.A. – Partner Konsorcjum, zawarło umowę ze spółką Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku _dalej zwany Zamawiającym_, na wykonanie w formule „pod klucz” – EPC kompletny i nowoczesny zespół Instalacji, w tym Instalację Wody Zdekarbonizowanej oraz Instalację Wydzielania Osadu, Stację Demineralizacji Wody, Stację Uzdatniania Kondensatu, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Wartość wynagrodzenia Emitenta w ramach Konsorcjum wynosi 253 mln zł netto. Wartość wynagrodzenia całego w/w Konsorcjum wynosi 1,27 mld zł.

Powyższe kontrakty zebrane w formę tabelki z komentarzem odnośnie stopnia / planowanego okresu realizacji:

Niestety brak informacji odnośnie okresu realizacji największego kontraktu z PKN ORLEN – a ten kontrakt będzie kluczowy do wzrostu skali działalności biznesu Atrem. Patrząc na backlog na dzień 31 grudnia 2022 roku, bieżący rok obrotowy powinien przynieść kolejny wzrost przychodów, ale żeby ten przyrost był znaczący niezbędna jest kontrybucja do przychodów umowy z PKN ORLEN.

Podsumowując, Atrem w 2022 roku poprawił przychody, ustabilizował (z tendencją rosnącą) marże na realizowanych projektach. Poczynione wcześniej optymalizacje kosztowe pozwalają na wypracowywanie zysku netto. 2023 rok zapowiada się lepiej pod względem przychodów, a rozpoczęcie realizacji kontraktu z PKN ORLEN powinno wznieść spółkę na jeszcze wyższy poziom obrotów, co przy solidnych marżach na kontraktach przełoży się na rezultaty finansowe. Z ciekawością będę czekał na raport za Q1 2023 roku, w którym spółka powinna zaraportować rozbicie backlogu na długo i krótkoterminowy.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: